Požadavky ke zkouškám za LS 2007/2008

na HTF UK  

  !!! Informace pro zájemce o studium !!!


 

 

Úvod do dogmatiky I a II * Dogmatika I a II * Antická filosofie I a IISeminář - četba patristických textů

 

Ke konzultaci můžete přijít po domluvě ve čtvrtky. 

Najdete mě v úřadě eparchiální rady pražské eparchie 

Praha 2, Resslova 9a; tel. 224 916 269

nejlépe předem domluvit telefonicky nebo na mailu

 

 


Úvod do dogmatiky I a II

zk po domluvě 

předběžné termíny 5. a 12. 6. Resslova 9a 

10.30-12.00

 

Požadavky ke zkoušce: Zvládnutí probrané látky a schopnost samostatně souvisle promluvit  na témata uvedená ke zkoušce a) a základní znalost všeobecných snemůTémata ke zkoušce:


a)

 1. Co je pravoslaví

 2. Co je theologie (z pravoslavné perspektivy)

 3. Co je dogma (z pravoslavné perspektivy)

 4. Dogma a jazyk

 5. Dogma a bohoslužba

 6. Metoda a rozdělení pravoslavné dogmatiky

 7. Konstitutivní momenty pravoslavné theologie

 8. Dogma a úkol dogmatiky

 9. Vztah filosofie a theologie

 10. Zbožštění

b)

Všeobecné sněmy

Literatura

Aleš, Pavel. Cirkevné dějiny II. 2. vydání. Prešov: Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU, 1995. 238 s. ISBN 80-7097-316-1
Aleš, Pavel. Cirkevné dějiny III. 2. přepracované vydání. Prešov: Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU, 2002. 159 s. ISBN: 80-8068-118-X
Aleš, Pavel - BELEJKANIČ, Imrich. Pohľady do dejín pravoslávnej dogmatickej teológie, 1. vydání. - Prešov : Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity, 1999. 210 s. ISBN 80-88722-48-9.
BELEJKANIČ, Imrich. Pravoslávne dogmatické bohoslovie I. 1. vydání. Prešov: Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU, 1995. 220 s. ISBN: 80-7097-314-5.
Krivochéine, Basile „Symbolické texty pravoslavné církve“. Orthodox revue 2001 č. 4-5. s. 146-184. . ISSN: 1212-1592
Lossky, Vladimir, Dogmatická teologie. 2 vydání. Praha: Pravoslavné nakladatelství, 1994. 85 s.
Meyendorff, John. „Nový život v Kristu: Spása v pravoslavné theologii“. Orthodox revue 2001. č 4-5, s. 185-202. ISSN: 1212-1592
Popov, Ivan. Idea zbožštění v rané východní církvi. Orthodox revue 1997. č.1, s. 11-41. . ISSN: 1212-1592
Ware, Kallistos. Cestou ortodoxie, Praha: Síť, 1996. 171 s. ISBN: 80-901571-6-5
ZOZUĽAK, Ján. Filozofia, teológia, jazyk. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2005, s. 308. ISBN 80-8068-352-2
 
cizojazyčná:
Matsukas Nikos, Δογματική καὶ Συμβολική Θεολογία I, Θεσσαλονίκη: Πουρναρας, 1996. 2. vydání. 251 s. ISBN: 960-242-093-6
Staniloae Dumitru, The experience of God : Orthodox dogmatic theology. I, Revelation and knowledge of the triune God. Holy Cross Orthodox Press: Brookline, 1998. 280 s. ISBN 0-917651-70-7 
Dogmatika I a II

Dogmatika I a II

zk po domluvě Resslova 9a

 

Témata ze zkoušce

Triadologie

Trojice v Písmu
Učení o Trojici 1. a 2. ekumenického sněmu
Trojiční terminologie
Jednota a Trojice
Podstata a hypostase
Vycházení Ducha Svatého 
Podstata – hypostase – energie

Soteriologie

Pravoslavné učení o stvoření
Pravoslavná antropologie 
Prvotní hřích
Dějiny spásy
Nový Adam
Pravoslavné chápání vykoupení
 

Základní studijní literatura:

Triadologie


P. Aleš, Cirkevné dějiny II., Prešov 19952
I. Belejkanič, Pravoslávne dogmatické bohoslovie I., Prešov 1995  
H. Dörrie, „hypostasis – Dějiny výrazu a významu“, in: Orthodox revue  2 (1998), s. 63-119.
V. Lossky, Dogmatická teologie, Praha 19942
V. Lossky, Náčrt mystickej teólogie východnej církvi, Pravoslavný theologický sborník V., Praha  1977-XX (5) 1997, Prešov.
V. Lossky, „Theologické chápání lidské osoby“, in: Orthodox revue  2 (1998), s. 121-129.  
V. Lossky, „Vycházení Ducha Svatého v pravoslavném učení o Trojici“, in: Orthodox revue  3 (1999), s. 57-75.
J. Meyendorff, „Svatá Trojice v teologii sv. Řehoře Palamy“, in: Orthodox revue 3 (1999), s. 76-95
G. Mantzaridis, „Nestvořená milost podle Řehoře Palamy“, in: Orthodox revue 4 (2001), s. 203-206
K. Ware, Cestou ortodoxie, Praha 1996

cizojazyčná:

P. Evdokimov, L'esprit saint dans la tradition orthodoxe, Paris 1969
J. Meyendorff, Byzantine theology, New York 1974
N. A. Matsukas, Δογματική καὶ Συμβολική Θεολογία I, Θεσσαλονίκη 1996
D. Staniloae, The experience of God : Orthodox dogmatic theology. Vol. 2, The world, creation and deification, , Brookline 2000
 
nebo německy
D. Staniloae, Orthodoxe Dogmatik I., Zürich 1990


Soteriologie

I. Belejkanič, Pravoslávne dogmatické bohoslovie I., Prešov 1995, s. 167-220
G. Florovsky, „Pohled na stvoření v patristickém myšlení“, in: Orthodox revue 3 (1999), s. 96-123
V. Lossky, „Vykoupení a zbožštění“, in: Orthodox revue 1 (1997), s. 45-53
V. Lossky, Náčrt mystickej teólogie východnej církvi, Pravoslavný theologický sborník V., Praha  1977-XX (5) 1997, Prešov (
kapitoly Stvořené bytí, Obraz a podoba, Spasitelná činnost Syna)
Eucharistická modlitba (po
Svatý, Svatý, Svatý)  z liturgie sv. Basila Velikého
G. Mantzaridis, „Nestvořená milost podle Řehoře Palamy“, in:
Orthodox revue 4 (2001), s. 203-206

Milko, Pavel. Prvotní hřích v Athanasiově De Incarnatione. In Parrésia – Revue pro východní křesťanství, 2007, ISBN 978-80-86818-59-7; ISSN 1802-8209; s. 7-39

I.V. Popov, „Idea zbožštění v rané východní církvi“, in: Orthodox revue 1 (1997), s. 11-41.
K. Ware,
Cestou ortodoxie, Praha 1996

cizojazyčná:

J. Meyendorff, Byzantine theology, New York 1974
J. Meyendorff,
Le Christ dans la theologie byzantine, Paris 1969 (angl. překl. Christ in eastern Christian thought, New York 19752; ruský překlad lze číst zde
N. A. Matsukas, Δογματική καὶ Συμβολική Θεολογία I, Θεσσαλονίκη 1996

I. Romanidis, Τὸ προπατορικὸν ἁμάρτημα, Ἀθήνα 1957
D. Staniloae, The experience of God : Orthodox dogmatic theology. Vol. 2, The world, creation and deification, Brookline 2000 (D. Staniloae, Orthodoxe Dogmatik I., Zürich 1990) 


 

Antická filosofie I a II (resp. II)

zatím byl odevzdán jen zlomek prací za LS

zkoušet budu 25. 6. od 10.00 na HTF; 26. 6. od 10.00 v Resslově 9a; 27.6. od 11.30 na HTF a 2. 7. od 10.30 v Resslově 9a

!upozorňuji, že jestli budu nadále dostávat práce stažené z internetu, velice tvrdě zakročím!

 

 

Požadavky ke zkoušce z antické filosofie – denní studium 2007/2008

 1. zápočet za první semestr – tj. 2-5 stran rozsáhlý výklad antického filosofického textu, přičemž souvislé citáty nesmí přesáhnout 30% textu.

 1. Práci v rozsahu 2-5 stran zabývající se buď podobenstvími z Platónovy Ústavy o slunci, úsečce a jeskyni (Resp. 504b-518b), nebo prvními dvěma kapitolmi 1. knihy Aristotelovy Metafysiky (Arist. Met. A, 1-2)

 1. Přečíst 1 Platónův dialog, podobenství z Ústavy o slunci, úsečce a jeskyni (Resp. 504b-518b) a 1. knihu Aristotelovy Metafysiky (znát dobře obsah kapitol 1-2)

 1. Připravit se ke zkoušce tak, že budete schopni minimálně 5 minut souvisle a podstatně hovořit o těchto okruzích:


 1. Presokratikové obecně

 1. Hérakleitos

 2. Parmenidés

 1. Sofisté a sofistika

 1. Sókratés (způsob výuky, sókratovská otázka – výklad, etika)

 1. Platón (napsané i nenapsané; podobenství o slunci, úsečce a jeskyni – Resp. 504b-518b)

 1. Platónova teorie idejí a její kritika

 2. Platónova nenapsaná nauka

 1. Aristotelés (logika – fysika – metafysika)

 1. Aristotelova etika

 1. Epikuros

 1. Stoikové

Literatura:

GRAESER, Andreas. Řecká filosofie klasického období: sofisté, Sókratés a sokratikové, Platón a Aristotelés. Přeložil Miroslav Petříček. 1. vydání. Praha: OIKOYMENH, 2001. 446 s. Orig.: Sophistik und Sokratik, Plato bis Aristoteles. ISBN: 80-7298-019-X.
HUSSEY, Edward. Presokratici. Přeložil Martin Pokorný. Praha: Rezek, 1997. 214 s. Presocratics. ISBN 80-86027-07-4.
ARMSTRONG, Arthur Hilary (ed.). Filosofie pozdní antiky: od staré Akademie po Jana Eriugenu. Přeložil Martin Pokorný. 1. vydání. Praha:OIKOYMENH, 2002. 676 s. Orig.: Cambridge History of Later Greek and Early Medieval Philosophy. ISBN: 80-7298-53-X. A. H. Armstrong (vyd), Filosofie pozdní antiky, Praha 2002; ISBN: 80-7298-53-X
LONG, Anthony Arthur. Hellénistická filosofie: stoikové, epikurejci, skeptikové. Přeložil Petr Kolev. 1. vydání. Praha: OIKOYMENH, 2003. 344 s. Orig.: Hellenistic Philosophy. ISBN: 80-7298-077-7.

K Platónově nenapsané nauce:

Reale, G. Platón. Pokus o novou interpretaci. 1. vydání. Praha: OIKOYMENH, 2005. 700 s. ISBN: 80-86005-23-2

Aristotelés

Barnes, J. Aristotle: A Very Short Introduction, Oxford 2000, ISBN: 9780192854087, 176 s.; ne příliš šťastný č. překl. in. Zakladatelé myšlení Praha 1994

První pomoc:

F. Drtina, Úvod do filosofie, Praha 19292, s. 145-380

 


 

Seminář - četba patristických textů II

 

Zápočet bude udělen na základě odevzdané práce v rozsahu min. 3 strany na jeden z přečtených textů


 

Další literatura k předmětům viz také zde 

 

materiály ke stažení

(více jich je zatím k dispozici zde)

 

 

Trojice v Písmu (výběr nejzákladnějších míst)

 

Socrates Scholasticus, Historia ecclesiastica III, 7 (synoda v Alexandrii r. 362) – řecko-česky v *.pdf

 

Pseudo-Basil Veliký (resp. Řehoř Nysský) z listu 38 O rozdílu mezi podstatou a hypostasí –  řecko-česky v *.pdf

 

Athanasius Alexandrinus, Epistula ad Afros episcopos 11 – úryvek o Duchu Svatém (v kontextu Trojice) na nikájském koncilu; česko-řecky v *.pdf

 

Tabulka sedmi všeobecných sněmů *.pdf

 

Nikájské vyznání – česko-řecko-latinsky *.pdf

 

Nikájsko-konstantinopolské vyznání – česko-řecko-latinsky *.pdf

 

Pneumatologie v liturgických textech – csl.-česky s některými řeckými ekvivalenty *.pdf

zde si můžete stáhnout kompletní csl. texty na Padesátnici v *.doc (musíte mít ale nainstalovaný font Irmologion), a zde je najdete v řečtině (s monotonickým přízvukem)

 

Krátký text pokoušející se na malém prostoru shrnout základní věci v nauce o zbožštění v *.pdf

 

Definice filosofie Jana Damašského z dialektiky v *.pdf

  

 

 

 

 

 

 

 

 

NA HLAVNÍ STRÁNKU